Doneer nu qxif-angle-right

 

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 49.585,- euro  per 1 november 2017

 

Doel van dit project:  Hoe goed de chirurg ook zijn best doet, er blijven altijd tumorcellen achter, die de basis vormen voor recidive tumorgroei. Deze resterende tumorcellen worden zoveel mogelijk bestreden met chemoradiatie therapie. Deze therapie is voornamelijk in staat om proliferende (delende) tumorcellen te doden. Migratie en proliferatie zijn twee cellulaire processen die niet op hetzelfde moment kunnen plaatsvinden. Het is dus aannemelijk dat invasieve cellen minder gevoelig zullen zijn voor chemoradiatie. Zeer recentelijk hebben wij gevonden dat invasie van cellen gemedieerd wordt via een transcriptie factor (Interferon Regulatory Factor 3; IRF3) die onder controle staat van een eiwit (Casein Kinase 2; CK2) en dat farmacologische remming van CK2 de invasiviteit van GBM cellen aanzienlijk reduceerde. Op zichzelf leidde farmacologische remming van CK2/IRF3 gemedieerde invasie niet tot een langere overlevingsduur van de behandelde muizen, hetgeen niet verrassend is omdat deze therapie geen effect heeft op de tumorgroei per sé. Echter, door remming van invasie te combineren met chemoradiatie is het wellicht mogelijk de effectiviteit van de chemoradiatie te verhogen. Deze hypothese berust op de veronderstelling dat CK2 remming invasieve cellen omvormt tot proliferatieve cellen, die vervolgens wel gevoelig voor chemoradiatie zullen zijn. In dit kortlopende onderzoek willen wij dit concept testen, gebruikmakend van onze klinisch realistische GBM muismodellen. Mocht uit de resultaten blijken dat remming van CK2 inderdaad leidt tot een hogere

1) Co Mitotische synchronisatie ter radiosensitisatie van hooggradige gliomen
2) effectiviteit van de chemoradiatie, dan opent dit de weg naar een verdere vervolmaking van deze strategie in een uitgebreider project en vervolgens naar een klinische studie.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 49.585,- euro  per 1 november 2017.

Beoogd einderesultaat: Wij verwachten aan het eind van dit project te hebben vastgesteld of remming van invasie van GBM cellen de effectiviteit van de chemoradiatie kan verbeteren. Bij een positieve uitkomst verwachten we voldoende voorwerk te hebben voor een grotere projectaanvraag (bijv. KWF) om dit concept verder te ontwikkelen tot een klinische trial.