Doneer nu qxif-angle-right

Is deze Rabo Team Racefiets binnenkort van jou?

tcr20raboSpeciaal voor de RideforHope sponsort Giant Nederland een TCR1 Rabo Racefiets.
Dit is dé kans om dezelfde racefiets te krijgen als de wielrenners van de Rabowielerploeg.

Iedere sponsor maakt kans hem te winnen. Alles wat je moet doen is vóór 1 juni 2011
een sponsorbijdrage over te maken van minimaal € 10,- via: www.rideforhope.nl/giantrabobank en bij deze donatie je e-mailadres in te vullen.

De week na Hemelvaart wordt bekend gemaakt wie de racefiets met een waarde van maar liefst € 1.195,- heeft gewonnen.

Dus ga snel naar de site!

 

 

 

 

Actievoorwaarden “Fiets tegen Kanker” van STOPhersentumoren.nl

Deze actievoorwaarden hebben betrekking op de actie “Fiets tegen Kanker” hierna te noemen “wedstrijd”, die wordt georganiseerd door stichting STOPhersentumoren.nl te Driebergen

1. Deelnemers

De wedstrijd is toegankelijk voor iedereen, met uitzondering van vrijwilligers van STOPhersentumoren.nl en organisatie project RideforHope. Ook de werknemers van het projectbureau dat de RideforHope organiseert kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd. Er kan alleen individueel ingeschreven worden. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer onderstaand reglement.

2. Organisatie van de wedstrijd

Dit reglement regelt de voorwaarden en regels van de wedstrijd. Over het wedstrijdreglement wordt niet gecorrespondeerd. STOPhersentumoren.nl kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdreglement

door melding te maken op de volgende website: www.STOPhersentumoren.nl

3. Deelnemen

Deelnemen kan alleen via de website www.RideforHope.nl/Gaint-Rabobank. Iedere deelnemer moet de wedstrijdpagina volledig en correct invullen en minimaal tien euro doneren aan STOPhersentumoren.nl via de steunbutton van Giant-Rabobank. Elke deelnemer moet deelnemen via www.RideforHope.nl/Giant-Rabobank. Er dient minimaal 10 euro (iedere 10 euro is een kans) te worden gedoneerd en uit naam van de deelnemer bijgeschreven te zijn op rekeningnummer van het kankerfonds voor 2 juni 2011 met de actieomschrijving Giant Rabobank en/of 4000126. NAW-gegevens en/of andere persoonsgegevens die de Organisator in verband met de deelname aan deze actie verkrijgt worden opgenomen in het gegevensbestand van de Organisator en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Je geeft toestemming aan de Organisator om je mogelijkerwijs in de toekomst te benaderen voor marketing doeleinden mbt RideforHope. NAW-gegevens en/of andere persoonsgegevens zullen niet aan anderen ter beschikking worden gesteld, anders dan aan STOPhersentumoren.nl. Algemene donaties aan STOPhersentumoren.nl, of aan andere acties van STOPhersentumoren.nl of aan andere deelnemers van evenementen van STOPhersentumoren.nl worden niet gezien als deelname aan de actie “Fiets tegen Kanker”. Ook sponsoring aan een andere deelnemer van de RideforHope vallen niet onder deelname.

4. Overmacht / Voorbehoud

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

STOPhersentumoren.nl kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:

- transmissies via het Internet,

- slecht functioneren van het Internet en/of gebruikte software,

- de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken

- om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook.

STOPhersentumoren.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook. Dat geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met zijn site. Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma's op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de wedstrijdsite www.RideforHope.nl/Giant-Rabobank van STOPhersentumoren.nl en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers.

STOPhersentumoren.nl kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. STOPhersentumoren.nl behoudt zich in elk geval het recht voor de wedstrijdperiode te verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen. STOPhersentumoren.nl behoudt zich het recht voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten.

Tijdens de wedstrijd kunnen eventuele toevoegingen of, in geval van overmacht, wijzigingen, gepubliceerd worden, na kennisgeving door STOPHersentumoren.nl. Ze zullen worden beschouwd als bijlagen aan onderhavig reglement.

5. Verloop van de wedstrijd

Elke deelnemer moet deelnemen via www.RideforHope.nl/Giant-Rabobank. Er dient minimaal 10 euro te worden gedoneerd en uit naam van de deelnemer bijgeschreven te zijn op rekeningnummer van het kankerfonds met de actieomschrijving Giant Rabobank en/of 4000126.

De winnaars zal individueel per e-mail worden ingelicht. Deze e-mail zal verstuurd worden naar het emailadres waarmee de deelnemer is geregistreerd. Indien deze niet correct blijkt te zijn en/of er niet wordt gereageerd op de mail indien daarom wordt gevraagd binnen de daarvoor opgestelde termijn vervalt het recht op de prijs. De winnaar kan eventueel op de site bekend worden gemaakt.

6. Bepaling van de winnaar

Indien de kostprijs van de racefiets is gehaald met de wedstrijd zal de winnaar worden bepaald door trekking. Er kan meerdere malen worden deelgenomen door 1 persoon. De prijs is niet inwisselbaar tegen speciën of andere voordelen in natura noch overdraagbaar aan derden. De winnaars worden geïnformeerd hoe zij de prijs kunnen verkrijgen. Bij weigering of andere reden van niet uitreiken van een prijs vervalt deze aan STOPhersentumoren.nl De winnaar krijgt voor 1 juli 2011 persoonlijk bericht.

Bij onregelmatigheden zoals bijvoorbeeld fouten die zich voordoen bij de webbouwer of STOPhersentumoren.nl zelf, beslist STOPhersentumoren.nl autonoom over de manier waarop deze fout wordt gecorrigeerd en afgehandeld.

7. Inhoud van de prijs

De prijzen zullen worden uitgereikt in de vorm van TCR1 Raboteam racefiets van Giant en zal ten kantore bij STOPHersentumoren.nl worden uitgereikt. Deelnemer geeft toestemming dat er tijdens deze uitreiking foto’s worden gemaakt welke zullen worden aangeboden aan de landelijke en plaatselijke pers.

8. Looptijd

De wedstrijd loopt tot 2 juni 2011 mits de kostprijs van de racefiets is gehaald. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de wedstrijd worden verlengd net zolang totdat aan deze voorwaarde is voldaan.

Help ons helpen

ANBICBF keurmerk stophersentumoren
Doneer nu,
om de genezingskans bij hersentumoren te vergroten!