Doneer nu qxif-angle-right

Onderzoek

hersentumoronderzoekOnderzoek heeft veel tijd nodig, vaak 5 – 10 jaar voordat er resultaten komen. Echter Stichting STOPhersentumoren investeert juist veel in "vooronderzoek". Dat is onderzoek wat nodig is om tot een groot gerandomiseerd wetenschappelijk onderzoek te komen. Dit voorwerk duurt meestal "slechts" 1, 2 of 3 jaar. Wat betekend dat wij daarna meteen weten of een onderzoek resultaat heeft gehad of er verder in onderzocht moet worden, etc. Hieronder staan de onderzoeken welke wij hebben gefinancierd waarvan het resultaat inmiddels bekend is.

Onderzoek          Focale chromosomale afwijkingen bij patiënten met een laaggradig glioom.
                  Dr. J.C. Reijneveld en prof. dr. J.E. Heiman, VUmc Amsterdam

Dr. J.C. Reijneveld vertelt;

Wat is er bereikt met de subsidie van STOPhersentumoren?
Wij hebben een techniek ontwikkelt die het mogelijk maakt de chromosomale afwijkingen in het DNA van een groot aantal patiënten met een laaggradig glioom in kaart te brengen. Er is tumorweefsel en gedetailleerde informatie over de behandeling en overleving verzameld van 98 laaggradig glioom patiënten uit het hele land.

Uit de resultaten blijkt dat er drie groepen kunnen worden onderscheiden: 1) Patiënten met verlies van de chromosoom armen 1p en 19q, zij hebben een gunstiger prognose in vergelijking met patiënten zonder deze afwijking. 2) Patiënten met verlies van chromosoomarm 10q, deze afwijking is geassocieerd met een ongunstige invloed op de levensduur van patiënten. 3) Patiënten met beide chromosomale afwijkingen, of geen van beide, hebben een gemiddelde overlevingsduur.

De resultaten van ons onderzoek zijn vooral bijzonder omdat de nieuwe techniek heeft aangetoond dat DNA afwijkingen van een laaggradig glioom kunnen verschillen in verschillende delen van de tumor. Het aantal en type chromosomale afwijkingen kan aan de rand van de tumor bijvoorbeeld anders zijn dan in het centrale deel van de tumor. De gunstige marker 1p/19q is weliswaar altijd aanwezig in alle delen van de tumor, maar het verlies van chromosoom 10q bijvoorbeeld niet.

Wat betekenen deze resultaten voor de patiënt?
Naar aanleiding van bovenstaande resultaten kan de prognose van een patiënt met een laaggradig glioom beter voorspeld worden als het tumorweefsel dat tijdens de operatie wordt verwijderd onderzocht wordt op de aanwezigheid van chromosomale afwijkingen 1p/19q co-deletie en verlies van chromosoomarm 10q.

1) Patiënten met een 1p/19q co-deletie hebben een gunstige prognose. Vanwege de verwachte relatief langere overleving lijkt het verstandig om postoperatieve behandelingen zoals radiotherapie en chemotherapie niet direct toe te passen. Op deze manier wordt het optreden van eventuele bijwerkingen zo veel mogelijk uitgesteld.
2) Patiënten met een verlies van chromosoomarm 10q hebben een ongunstige prognose. Wij zijn de eerste onderzoeksgroep die dit kan vaststellen voor laaggradig glioom-patiënten. Gezien de kortere overleving in deze groep patiënten is het waarschijnlijk dat de tumor zich meer agressief gedraagt. In dit geval zal de patiënt wel direct na de operatie behandeling met radio- en/of chemotherapie kunnen ondergaan. We zullen hierbij nog wel moeten onderzoeken in hoeverre de wisselende aanwezigheid van deze afwijking binnen de tumor nog invloed heeft op de correlatie met de prognose.
3) Patiënten zonder deze markers en patiënten met beide markers, vallen in de groep met een gemiddelde overlevingsduur. Wij zijn momenteel een vervolgonderzoek aan het uitvoeren om te achterhalen of hier weer verder subgroepen in kunnen worden onderscheiden.

Afgezien van bovenstaande mogelijke implicaties van de door ons gevonden genetische afwijkingen op het juiste moment van toepassen van een behandeling, heeft de bevinding dat er binnen één tumor verschillende delen te onderscheiden zijn op basis van DNA afwijkingen mogelijk verstrekkende gevolgen voor diagnostiek en behandeling van laaggradige glioompatiënten. Voor hooggradige gliomen, glioblastomen, was reeds bekend dat de karakteristieken binnen een tumor variëren. In laaggradig gliomen werd voorheen aangenomen dat er weinig tot geen variatie was. Onze bevindingen impliceren dat de karakteristieken en het gedrag per deel van de tumor sterk kunnen verschillen. In onze analyse is naar voren gekomen dat de gunstige 1p/19q co-deletie weliswaar in alle delen van de tumor aanwezig is, maar dat de aanwezigheid van verlies van chromosoomarm 10q in sommige tumoren slechts in een deel herkend wordt. Het is noodzakelijk om informatie over beide markers in te winnen, aangezien de gunstige waarde van de 1p/19q co-deletie mogelijk teniet wordt gedaan door gelijktijdig verlies van chromosoomarm 10q.

Het door Stichting STOPhersentumoren.nl gefundeerde onderzoek levert bewijs dat in toekomstige, prospectieve studies meerdere delen van de tumor getest moeten worden op de aanwezigheid van de 1p/19q co-deletie én het verlies van chromosoomarm 10q. Met deze meer volledige informatie kan het moment van postoperatieve behandeling beter afgestemd worden met de verwachte overlevingsduur van een patiënt met een laaggradig glioom. Als in toekomstige studie de waarde van deze markers bevestigd kunnen worden, zal deze aanpak uiteindelijk het optreden van ernstige bijwerkingen voorkomen of uitstellen.

Onderzoek          De rol van specifieke 'kinasen' bij groei gliomen om te komen tot toe- passing medicijnen die     gericht ingrijpen op de stofwisseling van de tumorcellen.
                  prof. dr. S. Leenstra en prof. dr. M.J. van den Bent ErasmusMC Rotterdam

Prof. dr. S. Leenstra vertelt;

Wat is er bereikt met de subsidie van STOPhersentumoren?
Wij hebben het volgende gevonden:

(1) Middelen die het molecuul PARP remmen zijn een goede toevoeging aan het middel Temozolomide. Het PARP molecuul (Poly (ADP-ribose) polymerase) is een enzym wat betrokken is bij de reparatie van DNA schade in de cel. Bij behandeling van kankercellen is het toebrengen van DNA schade vaak een doel want door de DNA schade gaat de cel dood. Derhalve is het zinvol de reparatie van het DNA te verhinderen om daarmee de werking van het anti-kanker middel te versterken. Temozolomide is het middel wat bij alle glioblastoom patiënten tegenwoordig standaard wordt gegeven na operatie samen met bestraling. Sinds een aantal jaren weten we echter ook dat er een subgroep glioblastoom patiënten is welke vrijwel geen baat hebben bij deze behandeling. Deze subgroep patiënten kenmerkt zich door een niet-gemethyleerd MGMT promotorgen afgekort tot UMeth. Uit ons onderzoek bleek nu dat door toediening van het anti PARP middel ook de UMeth patiënten baat kunnen hebben bij de behandeling van Temozolomide.

(2) Middelen die het molecuul HDAC remmen zijn een goede toevoeging aan bestraling.
Het HDAC molecuul (Histon deacetylases) is betrokken bij het openvouwen van het DNA molecuul. Het remmen van dit molecuul zou versterkend kunnen werken op bepaalde anti-kankermiddelen maar ook versterkend voor bestraling. Radiotherapie is een onderdeel van de standaard behandeling van glioblastoom patiënten na operatie. De dosis bestraling welke kan worden gegeven is echter beperkt vanwege de schade welke de bestraling kan toebrengen aan het normale hersenweefsel. Een stof welke versterkend zou kunnen werken op de bestralingsdosis welke wel veilig kan worden toegediend zou dus zeer zinvol zijn. In ons onderzoek hebben we aantal HDAC remmers met elkaar vergeleken en hebben we ook een middel getest welke het effect van de HDAC weer kan versterken. Het bleek dat dit laatste goed lukt met zogenaamde Bcl-2 remmers.

(3) Tenslotte hebben we onderzoek gedaan naar combinaties voor 2 stoffen welke mogelijk bij de behandeling van glioblastoom patiënten zouden kunnen worden toegepast. Dit betreft het middel Scriptaid en het middel TRAIL. Uit ons onderzoek is nu gebleken dat beide substanties een veel sterkere werking kregen door ze te combineren met zogenaamde proteasome remmers.

Wat betekenen deze resultaten voor de patiënt?
Er zijn een aantal belangrijke stappen te nemen voordat een vinding in het laboratorium beschikbaar komt voor de patiënt. Een zeer belangrijk aspect hierbij is patiënt veiligheid. Veel middelen waarvan een gunstige werking kan worden vastgesteld in het laboratorium blijken in de praktijk toch minder succesvol. Het kan bijvoorbeeld zijn dat in de praktijk het middel veel minder gunstig werkt op de tumor of dat er ernstige of minder ernstige bijwerkingen optreden.

Ten aanzien van de eerder beschreven bevindingen in ons laboratorium zijn er een aantal stappen te nemen. Het eerste is publiceren zodat de bevindingen door collega's kunnen worden beoordeeld (peer review). Vervolgens zal moeten worden bekeken of de bevindingen inpasbaar zijn in een klinische trial. Hierbij is het weer van belang onderscheid te maken tussen middelen waarvoor wel of niet nog het patentrecht van toepassing is. In het laatste geval is namelijk toestemming nodig van de fabrikant. Dit kan soms een barrière opleveren omdat glioblastoom een zeldzame aandoening is en het middel voor andere ziektes is ontwikkeld. Vanuit onze onderzoeksgroep hebben wij regelmatig overleg met neurologen, internist-oncologen en vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie om te kijken naar mogelijke implementatie van de resultaten. Waarbij, zoals reeds aangeven, de eerstvolgende stap moet bestaan uit een klinische trial waarbij patiënten nauwlettend worden gevolgd ten aanzien van werkzaamheid van de behandeling en het optreden van eventuele bijwerkingen.

Onderzoek          CIMP status as a predictive marker for response to PCV chemotherapy
                  prof. dr. M. van den Bent en drs. P. French van het ErasmusMC te Rotterdam

Prof. dr. M.J. van den Bent vertelt;

Wat is er bereikt met de subsidie van STOPhersentumoren?

We hebben aangetoond dat de 1p/19q status vooral prognostische betekenis heeft, maar niet de optimale marker is voor het identificeren van de patiënten met overlevingswinst na het toevoegen van PCV na radiotherapie. We laten ook zien dat IDH mutaties hiervoor niet de optimale marker is. Er komen twee kandidaat markers uit het project te voorschijn:
1) CpG Island Methylated Phenotye (CIMP+) , gekarakteriseerd door uitgebreide methylering van CpG sites zoals dat bijv ook bij colorectaal tumoren wordt gezien.
2) MGMT promoter methylering. Hierbij is gebruik gemaakt van een construct op basis van 2 probes in het MGMT promoter gebied op de gebruikte Illumina methyleringsarrray.
In eerder onderzoek hebben we de betekenis van MGMT methylering met behulp van de MS-MLPA assay onderzocht, en vonden we geen voorspellende waarde van deze test (maar wel een sterke prognostische betekenis). Deze MS‐MLPA assay kijkt naar minder (en andere) CpG sites op de MGMT promoter dan het Illumina platform. Het lijkt er dus op dat de exacte plaats van de MGMT promoter CpG sites uiterst belangrijk is voor de predictieve waarde van de MGMT promoter methylering voor overlevingswinst na PCV chemotherapie Verder is er een set van 20 CpG probes geïdentificeerd, die zelfs in staat lijkt om de patiënten te identificeren bij wie het toevoegen van PCV chemotherapie de overleving ongunstig beïnvloed. Dit betreft echter een exploratieve analyse, waarvoor verder onderzoek noodzakelijk is.

Wat betekenen deze resultaten voor de patiënt?

Met dit onderzoek zijn we dus beter in staat te voorspellen welke graad III glioom patiënten baat hebben van het toevoegen van PCV chemotherapie aan radiotherapie. Validatie van de bevindingen van dit onderzoek bij andere graad III glioom patiënten is nu nodig voor dat de bevindingen in de kliniek kunnen worden geïmplementeerd. De wereldwijd geactiveerde fase III CATNON studie naar adjuvante en concurrente temozolomide is hiervoor een mogelijkheid. Verder is samenwerking gezocht met US onderzoekers om in hun parallel studie dezelfde markers te onderzoeken. Dit werk is ook een onafhankelijke validatie van eerder onderzoek van Bady en Hegi et al (Acta Neuropathol 2012;124:547–56) naar de betekenis van de verschillende CpG sites in het gebied van de MGMT promoter.

Onderzoek naar hersenkankerOnderzoek naar hersentumoren

Onderzoek naar hersentumoren staat in de medische geldverdeling op een laag pitje. Dit heeft te maken dat onderzoeksgeld vooral wordt ingezet voor grote patiëntengroepen, en voor onderzoek wat tot resultaat gaat leiden. Omdat hersenkanker weinig voor komt in vergelijking met andere kankersoorten en omdat de overlevingskans van een kwaadaardige hersentumor zeer laag is, wordt daarom heel weinig onderzoek gehonoreerd.

Stichting STOPhersentumoren.nl financiert vooronderzoek ten behoeve van het goed opzetten van grote gerandomiseerde wetenschappelijke onderzoeken naar hersentumoren. Deze vooronderzoeken worden niet door de grote fondsen gehonoreerd omdat dezen liever onderzoeken financieren op basis van te verwachten resultaten. Daardoor lukt het de wetenschappers die zich met hersentumoronderzoek bezig houden vaak niet om financiering voor vernieuwende projecten te vinden en om voortgang te krijgen in hersentumoronderzoek. Door het financieren van juist deze vooronderzoeken kunnen nieuwe inzichten op het gebied van het mogelijk maken van genezing van hersentumor kans krijgen om uit te groeien.

Sinds 2009 hebben wij daarom een samenwerking met het KWF; Stichting STOPhersentumoren.nl neemt de financiering van veel van de vooronderzoeken voor haar rekening, waarna KWF zoveel mogelijk de door financiering van het onderzoek overneemt. Hoe meer vooronderzoek wij kunnen financieren, hoe meer onderzoek er dus komt. De Stichting nodigt daarom iedereen die geld wil op halen voor hersentumoronderzoek uit zich aan te melden als actievoerder op haar crowdfundingpagina www.STOPhet.nl zodat volgend jaar opnieuw veel uitmuntende onderzoekprojecten kunnen worden opgestart.

Zie voor het overzicht van onze gefinancierde projecten hier: https://stophersentumoren.nl/Onderzoek/Gefinancierdonderzoek/

 


 

 Drs Linda Bralten

Drs. Linda Bralten

Commissielid

Prof. Drs. Fonnet Bleeker

Drs. Fonnet Bleeker

Denktanklid

overzicht Lees meer

Uitnodiging tot indienen projecten

Stichting STOPhersentumoren.nl nodigt onderzoekers en projectleiders uit om een subsidieaanvraag in te dienen voor mogelijke financiering welke passen binnen onze missie.

Stichting STOPhersentumoren.nl biedt subsidies voor de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op het bevorderen van genezing en/of preventie van primaire intra-axiale hersentumoren; dit onderzoek kan zowel klinisch als (meer) fundamenteel van aard zijn. Projectaanvragen kunnen het gehele jaar ingediend worden, mits het eigen bestemmingsfonds hiervoor toereikend is.

De bestemmingsfondsen per ziekenhuis en of onderzoekers / arts kun je vinden op www.STOPhet.nl/bestemmingsfondsen.

Bestemmingsfondsen kunnen vanaf 25.000 euro of meer gebruikt worden. Vraag de voorzitter of het zin heeft een bestemmingsfonds aan te spreken.

Aanvragen:
Uw aanvragen kunt u per post te sturen naar:
   Stichting STOPhersentumoren.nl
   t.a.v. De voorzitter
   Hoofdstraat 88
   3972LC Driebergen-Rijsenburg

Of in elektronische vorm naar: khofstee@STOPhersentumoren.nl

Onvolledig ingevulde aanvragen worden niet in behandeling genomen. Wij wachten uw aanvraag met nieuwsgierigheid af.

 

Toegekende projectsubsidies
Informatie met betrekking tot reeds toegekende en lopende projecten kunt u vinden onder Gefinancierd onderzoek

 

Informatie voor de projectaanvraag;

 • Titel
 • Algemene samenvatting
 • Onderwerp (globaal)
 • Projectvoorstel
 • General summary
 • Subject (more detail)
 • Project proposal
 • Background
 • Wat is de termijn waarop dit project wordt uitgevoerd
 • Wat is daarbij de fasering / het total tijdspad?
 • Op wat voor manier helpt dit project u om uw organisatiedoelen te verwezenlijken?
 • Welke andere middelen/mensen heeft u bij dit project nodig? Zijn deze voor u beschikbaar?
 • Wat moet het eindresultaat zijn van dit project?
 • Wat is de begroting?
 • References

PMC Marcel Kool Jens BuntDoel van dit project:  . In dit project willen we met een Europese groep onderzoekers proberen bij patiënten met laaggradige gliomen te ontdekken of in het bloed groei/terugkeer/transformatie van de tumor is te ontdekken.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren: € 10.000,- per 13 augustus 2023.

 

PMC Marcel Kool Jens BuntDoel van dit project:  . In dit project willen we klinisch toepasbare technieken valideren om het gedrag van meningeomen beter te kunnen voorspellen. Hiervoor zullen we gebruik maken van de gegevens en weefsels van patiënten behandeld voor een meningeoom in het Erasmus MC. Inmiddels hebben we een database kunnen opbouwen van meer dan 2400 patiënten met een meningeoom.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren: € 39,818,15 per 30 maart 2023.

 

PMC Marcel Kool Jens BuntDoel van dit project:  . Dit project heeft tot doel om meer patiënten te includeren in het GRAPE onderzoek.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren: € 2.500,- per 30 maart 2023.

 

PMC Marcel Kool Jens BuntDoel van dit project:  . Dit project heeft tot doel een in vitro (organotypisch explant) model van Vestibu;air Schwannoom te ontwikkelen, waarmee we de
effecten van experimentele behandelingen op tumorgroei kunnen testen
.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren: € 25.000,- per 27 maart 2023.

 

PMC Marcel Kool Jens BuntDoel van dit project:  . Dit project heeft tot doel de onbekende cellulaire mechanismen bloot te leggen die betrokken zijn bij reeds bestaande en verworven resistentie tegen Temozolomide om nieuwe bruikbare doelen te identificeren om de werkzaamheid van TMZ en de klinische uitkomst bij GBM-patiënten te verbeteren.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren: € 3.920,- per 11 maart 2023.

 


cheque SL 15000 kleinDoel van dit project:  Doel van dit project is het PK/PD profiel van omacetaxine in 2 patient-afkomstige GBM-PDX modellen te onderzoeken. Er zijn in totaal n=48 muizen nodig voor de farmacokinetische en therapeutische werkzaamheidsstudies. Bij een deel van de controle muizen zal per GBM-PDX-model een enkele dosis van 1,5 mg/kg omacetaxine worden toegediend en vervolgens zullen plasma- en weefselmonsters worden genomen om te beoordelen of omacetaxine het hersentumorweefsel kan bereiken in farmacologisch effectieve concentraties . Ten slotte zullen de overlevingsgegevens van de met omacetaxine behandelde muizen worden verzameld en vergeleken met de niet-behandelde groepen om de therapeutische werkzaamheid van het geneesmiddel in beide PDX-modellen te evalueren.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren: € 15.000,- per 24 januari 2022.

 


PMC Marcel Kool Jens BuntDoel van dit project:  Dit project zal nieuwe kandidaat-geneesmiddelen en combinaties van geneesmiddelen opleveren die snel geavanceerde behandelingen voor patiënten met PFA-ependymoom opleveren. De beste combinaties worden getest en gevalideerd in vitro in aanvullende patiënt-afgeleide ependymoma-modellen. Ten slotte kunnen de beste medicijncombinaties direct in vivo worden getest met behulp van de reeds beschikbare en gekarakteriseerde PDX-modellen in Heidelberg of via de CRO's die betrokken zijn bij de ITCC-P4 consortium.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren: € 25.000,- per 12 november 2022.

 


MDTaylor ERF Funding ChequeSTOPhersentumoren April2022 klDoel van dit project:  Meningeomen zijn de meest voorkomende primaire hersentumoren bij volwassenen. Patiënten met een hoge graad (graad II en III) hebben een verhoogd risico op terugkeer van de tumor en ook een hoger risico om te overlijden aan de gevolgen van deze tumor. Omdat het behandelplan op deze graad wordt aangepast is het van groot belang dat de tumorgraad zo snel mogelijk bekend is. Op dit moment kan de gradering alleen vastgesteld worden door middel van een operatie. In dit onderzoek gaan we onderzoeken of we met radiomics de meningeoom graad kunnen voorspellen. Deze radiomics analyse is veel patiëntvriendelijker en is zeer veelbelovend.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren: € 35.324,- per 15 september 2022.

 


MDTaylor ERF Funding ChequeSTOPhersentumoren April2022 klDoel van dit project:  Het ontwikkelen van een onderzoekmodel voor ependymomen. Om de gezondheidsresultaten bij kinderen met deze tumoren te verbeteren, is het essentieel om te begrijpen hoe en wanneer ze ontstaan. De complexe cellulaire heterogeniteit van deze tumoren heeft echter een uitgebreide studie van hun oorsprong en ontwikkeling belemmerd. De opkomst van single-cell genomics-technologieën heeft het mogelijk gemaakt om complexe weefsels op het niveau van individuele cellen te bestuderen, waardoor identificatie en kwantificering van de cellulaire componenten van het weefsel mogelijk is.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren: € 30.000,- per 8 mei 2022.

 

STOPhersentumoren nieuws update

Doel van dit project:  Met dit onderzoek willen wij een verband bewijzen tussen stress en de behandeling van hersentumoren. Hierna kunnen wij in de toekomst in staat zijn patiënten te selecteren die risico lopen op psychologische stress tijdens de behandeling en zich te ontwikkelen een interventieprogramma met als doel stress te verminderen en de behandeling en daarmee de lengte op het leven te verlengen.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren: € 100.000,- per 5 januari 2022.

 

STOPhersentumoren nieuws update

Doel van dit project:  De overleving te verbeteren en bijwerkingen op korte en lange termijn bij pediatrische hersenkankerpatiënten te verminderen door het vaststellen van van de patiënt afgeleide tumor organoïden en diermodellen, het identificeren van nieuwe medicijnen en medicijndoelen en door de gevoeligheid te verbeteren tot chemotherapie en bestraling. Momenteel wordt het meeste onderzoek gedaan naar zeer agressieve hersenen tumoren die het meest behoefte hebben aan nieuwe therapieën. Dit voorstel past in deze onderzoekslijn omdat het heeft tot doel nieuwe behandelstrategieën te ontwikkelen voor patiënten die lijden aan ependymoom.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren: € 44.500 per 16 oktober 2021.

 

STOPhersentumoren nieuws update

Doel van dit project:  Het doel van de onderzoeksgroep UMCG is het aansluiten van het hersentumoren EURACAN domein 10 onderzoek aan het KWF onderzoek FORCE (InFrastructure fOr Rare Cancers in the Netherlands), zodat patiënten met een hersentumor zo snel als mogelijk kunnen profitieren van de uitkomsten van FORCE.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren: € 25.500 per 6 mei 2021.

 

STOPhersentumoren nieuws update

Doel van dit project:  Het creëren en onderhouden van de bio informatica database voor hersentumoren VUMC. Deze bijdrage is een vervolg op de bijdrage van 2016.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren: € 7.436,- per 4 mei 2021.

STOPhersentumoren nieuws update

Doel van dit project:  Dit glioma organoid project draagt ook sterk bij aan de organisatiedoelen van CCCM en GROW (School for Oncology and Developmental Biology, Universiteit Maastricht) door het sterk translationele en hoog innovatieve karakter van het werkplan. Daarbij wordt de initiatie van een klinische studie na afloop van dit project sterk aangejaagd; hetgeen in het voordeel van de patiënten met een glioom en hetgeen ook haalbaar is door de nauwe samenwerking lab en kliniek.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren: € 41.250,- per 4 mei 2021.

STOPhersentumoren nieuws update

Doel van dit project:  In dit project willen we onderzoeken of we op basis van een nieuwe manier van moleculaire profilering, kunnen voorspellen of een tumor gaat uitzaaien, en hoe de groei van een uitgezaaide tumor voorkomen kan worden.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren: € 35.500,- per 24 maart 2021.

cheque STH CNS compounds project klDoel van dit project: Het doel van de onderzoeksgroep ErasmusMC is het ontwikkelen van nieuwe effectieve therapieën voor maligne gliomen. Het huidig project is gericht op het subtype glioom met een IDH-1
mutatie. Het voorgestelde onderzoek zal mogelijk nieuwe behandelopties voor deze patiëntengroep opleveren.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren: € 100.000,-   per 3 maart 2021 (echter nog € 95.113,- nodig voor het 2e jaar).

Cheque Filip de Vos STOPhersentumorennlDoel van dit project: De uitkomst van dit project zal ons mogelijk in staat stellen om antwoord te geven aan vrouwen met een kinderwens die een graad 2 of 3 hersentumor hebben.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren: € 81.000,- euro (waarvan € 21.000,- van stichting CVF.) per 27 februari 2021

TANKIT UMCU STOPhersentumorenDoel van dit project: De uitkomsten van dit project zal ons mogelijk in staat stellen om aanvullende nieuwe therapeutische middelen te ontdekken doelen tegen glioblastomen.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren: € 74.518,- euro (waarvan € 7.500,- van stichting B.) per 27 december 2020

cheque SickKids ependymoma CanadaDoel van dit project: De uitkomsten van dit project helpen de behandeling van patiënten met een ependymoom te verbeteren door het mogelijk te maken beter te bepalen wanneer een individuele patiënt een na)behandeling nodig heeft.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren: 62.650,- euro per 2 december 2020

 Doel van dit project:  Na jaren onderzoek hebben we nu iets dat de ommekeer kan gaan betekenen in de behandeling van de hersentumorpatiënt. We zijn nu in staat om 95% van de tumor biopten succesvol in kweek te brengen. Vervolgens kunnen we deze kweek testen op meer dan 100 soorten medicatie. Hieruit kunnen we een top 5 samenstellen om zo te komen tot de meest beloftevolle behandeling om de hersentumor te remmen of te doen stoppen. Om dit onderzoek te versnellen en om deze aanpak in de toekomst voor alle hersentumorpatiënten in Nederland met een glioom aan te kunnen bieden, is een pipetteerrobot nodig, en financiering en training voor personeel.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 35.000,- euro  per 6 december 2019

UMCU PierreRobe STOhersentumorennlDoel van dit project:  Met behulp van tumor, bloed en fibroblasten verkregen van patiënten op het moment van de operatie, ontwikkelen we syngene gemengde culturen en op hersenorganoïden gebaseerde modellen om een nieuwe, op CIITA gebaseerde, studie te bestuderen voor immuuntherapiestrategie bij glioblastomen.

 Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 90.000,- euro  per 4 november 2019

 

theIBTA STOPhersentumorenDoel van dit project:  to advocate for the best treatments, information, support and quality of life for brain tumour patients, their families and caregivers – wherever they live in the world.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 125.000,- euro  per 4 november 2019

 

ErasmusMC MartinvanderBent STOPhersentumorenDoel van dit project:  Het ontwikkelen van een non-invasief model op basis van algemene en computergeanalyseerde MRI-karakteristieken (radiomics/deep learning) voor het voorspellen van prognose en tumorkarakteristieken (o.a. MGMT-methylatie en mutatiestaties van relevante kanker-gerelateerde genen) voor glioblastomen.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 80.000,- euro  per 4 november 2019 (inclusief € 24.427,95 van team Samen Sterk)

 

 

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 18.500,- euro  per 4 november 2019

 

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 15.000,- euro  per 13 december 2018

 

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 21.000,- euro  per 16 november 2018

UMCU PierreRobe EllyLeijstraDoel van dit project:  To minimize accidental injuries to these vital structures, which have been reported to occur between 2.5-16%, surgeons need to be thoroughly oriented during drilling of the skull base. Good intra-operative anatomical orientation optimizes access creation, allowing for easier resection of the meningioma while minimizing bone removal and evading vital structures. Bony landmarks are the traditional means of anatomical orientation during drilling. However, landmarks suffer from high inter-individual variability and are often eroded by the meningioma, inflammation or even previous surgery.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 7.500,- euro  per 5 september 2017

JerpoendeVrij TheoLuider ErasmusMC stophersentumorenDoel van dit project:  Het doel van de onderzoeksgroep ErasmusMC is eerder resistentie te ontdekken van de tumor op de behandeling, waardoor de patiënt eerder een alternatief middel krijgt. 

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 49.000,- euro  per 1 november 2017

 

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 49.585,- euro  per 1 november 2017

UMCU lab stophersentumorenDoel van dit project:  Door middel van de toekenning van deze subsidie kan het kweeklaboratroium van het UMC Utrecht wordt uitgebreid wat zal leiden tot meer onderzoek en dus sneller resultaten. 

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 25.000,- euro  per 1 november 2016

MyronBest TomWurdinger VUmc AMC STOPhersentumorenDoel van dit project:  Door middel van sequentiesoftware kunnen bio-informatici bijvoorbeeld voor een groot aantal ziektes aan de hand van de DNA-sequentie bepalen of een persoon drager is van de ziekte. Op dit moment is het al mogelijk om met bijvoorbeeld microarray technologie (analyseren van genexpressie) of massa-spectrometrie (analyseren van eiwitexpressie) aan te geven welke behandelingsmethode het meest geschikt is voor iemand met hersenkanker. Met een bio informatica databse kun je nog veel meer ontdekken in het DNA van een hersentumor. De ontwikkeling van nieuwe medicijnen of gezonde voedingsmiddelen (probiotica) is zonder bio-informatica niet meer denkbaar.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 60.000,- euro  per 1 november 2016

RadboudUMC STOPhersentumoren chequeDoel van dit project:  Het doel van het hier voorgestelde onderzoek is om de informatie omtrent NAB2-STAT6 fusie-varianten in de unieke serie van SFTs/HPCs die we hebben verzameld te correleren aan het klinisch gedrag van deze tumoren. Dit moet resulteren in een significant verbeterd, meer objectief graderingssysteem. Daarmee kan voor de individuele patiënt met een meningeale SFT/HPC de prognose beter worden ingeschat en (mede op geleide daarvan) de beste behandeling worden gekozen. 

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 6.987,75- euro uit bestemmingsfonds Meningeomen per 1 november 2015

VUMC kinderhersentumoren STOPhersentumoren EstherHullemanDoel van dit project:  Het doel van dit project is om middels laboratoriumexperimenten te onderzoeken of de AXXL inhibitor E428 in combinatie met de HDAC inhibitor panobinostat ebruikt kan worden in de behandeling van diffuus intrinsiek ponsglioom (DIPG) en/of andere kwaadaardige hersentumoren. Streven is om binnen 1 jaar alle gegevens over effectiviteit en opname in het brein in de verschillende diermodellen te verzamelen, zodat bepaald kan worden of R428 en/of panobinostat geïmplementeerd kan worden in behandelstudies. Beoogd wordt om voor een dergelijk vervolgtraject aansluitend een KWF- of KIKA aanvraag in te dienen.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 15.100,- euro uit bestemmingsfonds Kinderhersentumoren per 1 november 2015

MUMC STOPhersentumorenDoel van dit project:   Het onderzoek naar chloroquine en de behandeling voor hersentumoren verder ontwikkelen.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 45.854,- euro per 1 november 2015

WilliamLeenders STOPhersentumoren RadboudUMCDoel van dit project:   De milestones van dit project zijn: Generatie van een set van isogene GBM cellijnparen voor relevante synthetic lethality/induced essentiality genen Inzicht in het mechanisme dat verantwoordelijk is voor de in vivo resistentie van E98 GBM xenograft tegen MET inhibitors Identificatie van drugs uit de Prestwick library die binnen isogene cellijnparen differentiële activiteit laten zien (mbt MET, CDKN2 en PTEN) 

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 125.000,- euro per 1 november 2015

ErasmusMC STOPhersentumoren1Doel van dit project:   Het eindresultaat van dit project zal zijn dat er 1) een gekarakteriseerd in vitro en in vivo model voor mutant IDH1 tumoren beschikbaar is, 2) dat er aanwijzingen zijn welke specifieke moleculaire eigenschappen een rol spelen bij de kweekbaarheid van deze tumoren, 3) inzicht is verkregen in de IDH-­‐1 mutatie-­‐afhankelijkheid van tumorgroei en 4) middelen zijn geïdentificeerd die aangrijpen op IDH1 gemuteerde glioomcellen

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 106.500,- euro per 1 november 2015

VUMC Tomwurdinger StophersentumorenDoel van dit project:   Het eindresultaat van dit 6-maanden project is een complete dataset voor een KWF aanvraag om een volledige preklinische analyse van R243/TMZ teneinde een klinische trial
te bewerkstelligen, analoog aan de succesvolle route die we voor WEE1 en NOTCH hebben gevolgd.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 42.000,- euro per 1 november 2015

VUMC CCA Amsterdam STOPhersentumorenDoel van dit project:  Dit project is gericht op het optimaliseren van de diagnostiek en behandeling van patiënten met een lager-gradig glioom.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 60.000,- euro per 1 november 2015

VUmc cheque STOPhersentumorenDoel van dit project:  Hierbij willen we een 6-maandelijkse extensie-aanvraag indienen om de tijd te overbruggen die nodig is om externe financiering van dit project te waarborgen. We hebben een KWF-aanvraag in mogen dienen in de zomer van 2015 en verwachten tot het voorjaar en tot uiterlijk in de zomer 2016 nodig te hebben om dit project door KWF, NWO-STW en/of eScience gefinancieerd te krijgen. Gedurende de aangevraagde overbrugging zijn we van plan de volgende stappen uit te voeren;
(1) Onze aanpak herhalen op een onafhanlijk panel van cellijnen testen en daarmee de validiteit van onze dubbel en triple-drug synergy onafhankelijk bevestigen.
(2) Bio-markers identificeren die voorspellend zijn voor het optreden van van dual/triple synergie.
 

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 36.000,- euro per 1 november 2015

ErasmusMC PimFrench STOPhersentumorenDoel van dit project:  De afdeling neuro-oncologie van het Erasmus MC heeft als hoofddoel het verbeteren van de behandeling van glioom patiënten. Dit kan bereikt worden door het immuunsysteem zodanig te activeren dat deze de tumor herkent en aanvalt. Het einddoel van dit project is om patiënt eigen T-cellen te modificeren zodat deze zich richten tegen cellen met een IDH1R132H mutatie. Hierbij zullen eerst T-cellen die het IDH1R132H epitoop herkennen geïdentificeerd worden, waarna de IDH1R132H–specifieke T-cel receptoren geïsoleerd worden voor verdere testen en ter voorbereiding voor een klinische trial.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 90.000,- euro per 1 november 2015

ErasmuMC TUdelft STOPhersentumorenDoel van dit project:  Om te onderzoeken het gebruik van glutathion - geconjugeerd polymeervesicles voor gelokaliseerde afgifte van therapeutische middelen , b.v. radiosensibiliserende agenten in combinatie met radionucliden bij de therapie van humane hersentumoren.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 120.987,- euro per 1 november 2015

PieterWesseling Radboud VUmc STOPhersentumorenDoel van dit project:  Grondige karakterisering van de immunosuppressieve micro glioma weefsel in verband met siaalzuren en hun receptoren zal de rationale gedetailleerdere mechanistische studies en de identificatie van nieuwe therapeutische doelwitten vormen voor gliomen . Deze en de reeds gedefinieerde siaalzuur remmer kan vervolgens worden gebruikt voor het therapeutisch doeleinden.Hhet si- zuur / Siglec route therapie zal werkzaamheid bij glioompatiënten doen toenemen in de nabije toekomst .

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 148.092,- euro per 1 november 2015

VUmc AMC Stophersentumoren TomWurdingerDoel van dit project: Als eindresultaat van dit project verwachten we (1) dat we door middel van bio informatica analyse gekoppeld aan high throughput screening, HGG-cellijnen kunnen classificeren in subgroepen gebaseerd op hun medicijn gevoeligheid/genetische achtergrond  (2) dat we combinatietherapieën GLIOMA SYNERGY ATLAS PROGRAM voor deze representatieve subgroepen kunnen genereren (3) dat dit voorwerk resulteert in een interdisciplinair HGG synergie programma (4) dat dit voorwerk resulteert in continuering door middel van een KWF aanvraag. Op termijn willen we dit project als basis gebruiken voor het doen van klinische trials/drug development.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 75.000,- euro per 1 november 2014

PimFrench Erasmusmc stophersentumorenDoel van dit project: In dit project willen we genotypering uitvoeren op een vijftal patiënten van wie het genexpressieprofiel overeenkomsten vertoont met PAs. Geen van deze patiënten heeft echter de diagnose PA. Alle patiënten zijn momenteel nog in leven. Genotypering zal bepalen of de tumor ook de genetische veranderingen vertoont die voorkomen bij PAs. Mocht dit zo zijn, zullen de vooruitzichten voor deze patiënten waarschijnlijk drastisch verbeterd worden. Hersentumorcentrum ErasmusMC Rotterdam

 

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 14.920,- euro per 1 november 2014

ErasmusMC STOPhersentumoren Leenstra LamfersMDoel van dit project: Het eindresultaat moet zijn dat van élke patient met een glioom (hoog- of laaggradig) een keuze kan worden gemaakt voor de meest optimale medicamenteuze therapie. In het geval van ongeklassificeerde tumoren kan deze keuze worden gemaakt op basis van de informatie die direct kan worden verkregen op grond van de drugresponsen op het drugpanel. Daarnaast zullen de drugresponsen gecorreleerd worden aan nieuwe genomische markers die voortkomen uit de modellen van dit project. Mimetas BV Leiden, ErasmusMC Rotterdam

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 135.900,- euro per 1 november 2014

ErasmusMC STOPhersntumorenDoel van dit project: Het resultaat van dit project zal zijn dat er een moleculair profiel bekend is dat voorspelt welk type virus het meest effectief is voor de betreffende hersentumor. Daarnaast zullen  strategieën zijn geïdentificeerd die de virus-­‐gemedieerde immuun response op de tumor versterken. Tot slot, zal de variatie in expressie van 'T-­‐cel co-­‐signaling moleculen' binnen het spectrum van glioblastomen bekend zijn waarop in toekomstig immuno(viro)therapie trials ingespeeld kan worden. Hersentumorcentrum ErasmusMC Rotterdam

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 130.000,- euro per 1 november 2014

ErasmusMC VUmc STOPhersentumorenDoel van dit project: Het onderzoeksvoorstel beoogt een platform te ontwikkelen waarin de dynamische respons op experimentele behandeling van moleculaire karakteristieken van verschillende tumor
subklonen kan worden gemeten, teneinde de behandeling van glioblastomen te verbeteren.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 50.000,- euro per 1 november 2014

Radboud WilliamLeenders STOPhersentumorenDoel van dit project: Wij willen in dit project uitzoeken of we de effectiviteit van radiotherapie voor glioblastoma kunnen vergroten door de celcyclus van tumorcellen te synchroniseren met palbociclib en radiotherapie toe te passen op het moment dat alle cellen zich in de G2/M-fase bevinden. Ook willen we predictieve 6 biomakers voor de G2/M fase (en dus radiosensitiviteit) ontwikkelen. Een additioneel doel is om te onderzoeken of we de effectieve stralingsdosis omlaag kunnen brengen door de cellen in oxidatieve stress te brengen met sulfasalazine, een remmer van system Xc-. Wanneer deze hypothese klopt, kan de stralingsdosis in de toekomst wellicht zodanig verlaagd worden dat het hele brein bestraald kan worden, inclusief de diffuus groeiende cellen die niet gedetecteerd worden met MRI. UMC St. Radboud, Nijmegen

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 101.150,- euro per 1 november 2014

Cheques STOPhersentumorenDoel van dit project: De doelstelling is om therapeutische middelen te ontwikkelen
die de levensverwachting en kwaliteit van leven van patiënten met kanker verbeteren. Met dit
project richten we ons op het sensitiseren van hooggradige glioma cellen voor vincristine. Dit
kan leiden tot een uitbreiding van de huidige behandelingsmogelijkheden en daardoor de
levensverwachting van patiënten met gliomen verbeteren. We hebben 3 uitstekende
therapeutische kandidaten die we hier preklinisch wensen te valideren om vervolgens binnen
twee jaar met de beste kandidaat een klinische trial voor te stellen. NKI, VUmc en NTRC 

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 152.500,- euro per 1 november 2013

Cheques STOPhersentumorenDoel van dit project: De doelstelling van dit project is te testen of toevoeging van chloroquine aan bestaande behandeling van GBM, danwel in combinatie met bevacizumab behandeling na bestraling, leidt tot een betere behandeling van GBM. We hebben duidelijke aanwijzingen dat specifiek EGFRvIII positieve tumoren een groter effect zal hebben, maar ook EGFRvIII negatieve tumoren geven een betere response op behandeling na toevoeging van chloroquine. Om deze reden zullen we ons specifiek richten op EGFRvIII positieve tumoren, maar daarnaast zal ook het effect op EGFRvIII negatieve tumoren bepaald worden. UM Maastricht. 

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 84.316,- euro per 1 november 2013 + 63.000 euro van het Zeldzame Ziekten Fonds

Cheques STOPhersentumorenDoel van dit project: De EGF-receptor (EGFR) is één van de genen die vaak gemuteerd is bij o.m. gliomen, longkanker en colonkanker. Verscheidene inhibitors voor EGFR zijn reeds op de markt zijn maar hebben geen/beperkte effectiviteit bij gliomen. Wij laten echter zien dat de mutaties in EGFR die voorkomen in hersentumoren, specifieke pathways activeren. Deze mutatie specifieke functies vormen goede aanknopingspunten voor de ontwikkeling van glioom specieke EGFR-remmers: remmers moeten namelijk ook op deze mutatie-specifieke functies aangrijpen om klinisch effectief te kunnen zijn. Het doel van dit project is daarom een drug screen te doen, gebruik makend van deze mutatie-specifieke functies, om nieuwe remmers van EGFR te identificeren en testen. Hersentumorcentrum ErasmusMC Rotterdam.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 107.800,- euro per 1 november 2013

Cheques STOPhersentumorenDoel van dit project: Doel van het onderzoek van de afdeling Neurochirurgie, ErasmusMC, is de verbetering van de behandelmogelijkheden voor glioompatiënten. Dit doel denken wij te verwezenlijken door de therapie af te stemmen op de (moleculaire) eigenschappen van de tumor. Deze benadering wordt ook wel 'behandeling op maat' of 'individuele therapie' genoemd. Om de koppeling te maken tussen een specifiek medicijn en een subtype tumor dat daar gevoelig voor is maken wij gebruik van onze grote collectie (goed gekarakteriseerde) patiënt-afkomstige glioomcelkweken. Hersentumorcentrum ErasmusMC Rotterdam.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 134.450,- euro per 1 november 2013

Cheques STOPhersentumorenDoel van dit project: Het betreft nader onderzoek naar een recente positieve klinische trial van Martin, de BELOB trial. Deze trial is belangrijk omdat het een sterke aanwijzing geeft dat bevacizumab (Avastin) in combinatie met CCNU chemotherapie de overleving van recidief glioblastoom patienten verbetert. Door deze trial lijkt een rol weggelegd voor bevacizumab bij redicieve GBM patienten (itt primaire GBM patienten waar klinische responsen op bevacizumab afwezig lijken te zijn zoals recentelijk is aangetoond in de RTOG 0825 en AVAglio trials). Zoals vaker in klinische trials, reageren sommige patienten veel beter op behandeling dan andere. In dit project zullen wij de responsieve patienten identificeren zodat in de toekomst alleen bevacizumab gegeven kan worden aan de patienten die er daadwerkelijk baat bij hebben. Hersentumorcentrum ErasmusMC Rotterdam.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 68.000,- euro per 1 november 2013

 

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 25.000,- euro per 1 november 2013

Cheques STOPhersentumorenDoel van dit project: In dit project willen we de effecten van remming van de verschilende metabole paden onderzoeken in muizen met E478 xenografts. UMC St. Radboud Nijmegen.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 98.000,- euro per 1 november 2013

 

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 25.000,- euro per 1 november 2013

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 142.000,- euro per 29 oktober 2012

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 131.625,- euro per 29 oktober 2012

VUmc STOPhersentumoren ChequeDoel van dit project: Therapeutische middelen te identificeren die de levensverwachting van patiënten met gliomen verbeteren. Met dit project richten we ons op het remmen van de invasieve groei en het verhogen van de stralingsgevoeligheid van migrerende gliomacellen. Hiermee kunnen we een positieve bijdrage leveren aan de huidige behandelingsmogelijkheden en levensverwachting van patiënten met gliomen.

 Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 89.800,- euro per 18 september 2010

VUmc STOPhersentumoren ChequeDoel van dit project: Gedurende dit project willen we de mechanismen die betrokken zijn bij TMZ resistentie verder ontrafelen met behulp van de 12 TMZ resistente sublijnen die we hebben ontwikkeld en de 6 originele glioom cellijnen waarvan deze zijn afgeleid. Aan de hand onze bevindingen verwachten wij 1) een biomarker fingerprint te identificeren, welke het mogelijk maakt de mate van TMZ resistentie of het ontstaan daarvan (beter) te voorspellen, en 2) nieuwe of alternatieve therapeutische targets te identificeren waarmee we TMZ resistentie kunnen onderdrukken of ontwikkeling hiervan kunnen voorkomen.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 98.000,- euro per 18 september 2010

ErasmusMC STOPhersentumoren ChequeDoel van dit project: Onderzoeken of toevoeging van intraveneus rituximab aan standaard chemotherapie voor de PCZL hersentumor het genezingspercentage verbetert.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 106.570,- euro per 18 september 2010

Radboud STOPhersentumoren ChequeDoel van dit project: Een belangrijke bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van protocollen voor meer effectieve immunotherapie bij patiënten met een glioblastoom alsmede aan het identificeren van patiënten bij wie dergelijke behandeling de meeste kans heeft om aan te slaan met als doel tussen 2 – 4 jaar deze thearpie aan de Nederlandse patiënt te kunnen gaan aanbieden.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 100.000,- euro per 18 september 2010

MartineLamfers SiegerLeenstra STOPhersentumorenDoel van dit project: Het eindresultaat van dit project zal zijn dat er in vitro en/of in vivo modellen beschikbaar zijn die het complete spectrum van histologische en moleculaire subtypes van gliomen omvat. Wanneer wij dit tot onze beschikking hebben, zal dit het fundament vormen voor vervolgonderzoek en voor samenwerking met andere groepen, en een unieke pre zijn bij projectaanvragen bij verschillende subsidieverleners.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 189.000,- euro per 4 oktober 2011

 

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 145.000,- euro per 4 oktober 2011

PimFrench STOPhersentumorenDoel van dit project: Het doel van deze studie is om de predictieve waarde van CIMP op een groter sample cohort uit de EORTC 26951 studie te confirmeren.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 83.700,- euro per 4 oktober 2011

Doel van dit project: Om de behandeling van patiënten met hooggradige gliomen (HGG) substantieel te verbeteren is het noodzakelijk om de huidige praktijk van het een-voor-een uittesten van nieuwe middelen te verlaten en over te schakelen naar een opzet waarbij er direct naar een optimale combinatie van middelen wordt toegewerkt. In dit project willen we met toepassing van “state-of-the-art” preklinische modellen en technieken dit concept preklinisch valideren en hiermee tegelijkertijd voor twee behandelingsmodaliteiten (remmers van herstel van DNA schade en signaal transductie remmers) de meest veelbelovende combinaties van geneesmiddelen bepalen voor verder klinisch onderzoek naar de behandeling van deze dodelijke ziekte.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 175.000,- euro per 4 oktober 2011

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: Oproepen hersentumorpatiënten die aan dit onderzoek willen meewerken 2009

Voor meer informatie klik hier.

Bijdrage Stichting STOPhersentumoren.nl: 50.020,- euro per 3 december 2009

Uitreiking prijs STOPHersentumoren defStichting STOPhersentumoren.nl stimuleringsprijs 2022 is uitgereikt aan jonge onderzoeker Mircea Tesileanu. Hij weet zich als bruggenbouwer tussen het domein zorg en data sciences in te zetten waarmee hij onderzoek naar betere resultaten kan leiden. Mirceau ontving van de stichting een Brain Tumor Award, een oorkonde en cheque ter waarde van € 1.500 euro te besteden aan zijn verdere ontwikkeling binnen de neuro-oncologie.

Voorzitter Klaske Hofstee: ‘Zonder onderzoekers, geen onderzoek. Daarom stimuleren wij graag jonge talentvolle onderzoekers om binnen de neuro-oncologie te blijven. Omdat hersenen meer zijn dan een leuk afstudeerproject. De hersentumorpatiënten hebben jullie nodig voor betere genezingskansen en behandelmethoden. Zodat we een hoopvolle toekomst kunnen krijgen voor iedere patiënt. We hopen daarom van harte dat Mircea blijft studeren en werken binnen de neuro-oncologie’

Winnaar 2011: Anneke Niers
Winnaar 2010: Linda Bralten
Winnaar 2009: Thomas Würdinger
Winnaar 2008: Fonnet BleekerDe STOPhersentumoren.nl stimuleringsprijs / STOPBraintunor Award

De STOPhersentumoren.nl stimuleringsprijs

Stichting STOPhersentumoren.nl wil dat er zoveel mogelijk onderzoek wordt gedaan naar hersentumoren. Om onderzoek naar deze verwoestende ziekte te stimuleren, hebben we een stimuleringsprijs in het leven geroepen. Die prijs gaat elk jaar naar een jonge onderzoeker die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor de stabilisatie, verbetering en genezing van hersentumoren. De prijs bestaat uit een oorkonde, een STOPbraintumor Award en een geldbedrag te besteden aan zijn of haar verdere ontwikkeling in het vakgebied. Uitreiking en een eventuele korte presentatie van het onderzoek vindt plaats op een jaarlijks evenement.

Winnaars STOPbraintumor Awards;

2008         Fonnet Bleeker          AMC Amsterdam

FonnetBleeker STOPbraintumorAward2008

2009         Tom Würdinger          VUmc Amsterdam TomWurdinger STOPbraintumorAward2009
2010         Linda Bralten         ErasmusMC Rotterdam LindaBralten STOPbraintumorAward2010
2011         Anneke Niers         VUmc Amsterdam AnnekeNiers STOPbraintumorAward2011
2018         Sharon Berendsen         UMC Utrecht SharonBerendsen STOPbraintumorAward2018
2019         Myron Best         VUmc Amsterdam MyronBest STOPhersentumoren stimuleringsprijs 2019
2021         Steven Nagtegaal         UMC Utrecht
2022         Mircea Tesileanu          ErasmusMC Rotterdam Uitreiking prijs STOPHersentumoren tn
2023         Ilaria Viozzi         Radboud UMC Ilaria Viozzi kl

 

Inzendtermijn

Op dit moment is de kandidaatvoordracht gesloten

 Aanmeldingen

Op dit moment is de kandidaatvoordracht gesloten.

Stichting STOPhersentumoren.nl en LWNO - i
t.a.v. Het bestuur
Hoofdstraat 88
3972LC Driebergen-Rijsenburg

Manuscripten dienen tevens in elektronische vorm worden aangeleverd aan info@STOPhersentumoren.nl

 Reglement

I. Algemeen

1. Het onderzoek dient zich te richten op het bevorderen van genezing en/of preventie van primaire (dan wel gliale) hersentumoren en kan zowel klinisch als (meer) fundamenteel van aard zijn.
2. Het onderzoek behoeft niet reeds volledig afgerond en gepubliceerd te zijn, ook lopend of recent gestart onderzoek mag worden voorgedragen; wel worden alleen onderzoeken in aanmerking genomen die reeds goedgekeurd en in uitvoering zijn.
3. Het onderzoek dient origineel te zijn.
4. Van onderzoek dat al gepubliceerd is mag de acceptatie van publicatie van het eerste artikel dat op het onderwerp betrekking heeft ten hoogste 5 jaar voor de sluitingsdatum hebben plaatsgevonden.
5. Ook inmiddels voor publicatie geaccepteerde manuscripten kunnen worden ingezonden.
6. Ter onderbouwing van de aanvraag mogen maximaal 2 publicaties worden ingestuurd.
7. De onderzoeker dient de Nederlandse nationaliteit te bezitten, dan wel in Nederland werkzaam te zijn of het onderzoek in Nederland verricht te hebben.
8. De onderzoeker mag op de sluitingsdatum van het inzendtermijn nog geen 35 jaar zijn.
9. Kandidaten waarvan de voordrager al weet dat ze niet binnen het vakgebied gaan blijven behoeven niet voorgedragen te worden.
10. De prijswinnaar moet bereid zijn het onderzoek in de Nederlandse taal te presenteren tijdens de prijsuitreiking op een nog nader te noemen jaarlijks evenement.
11. Inzendingen worden ingewacht bij de voorzitter van de beoordelingscommissie, p/a Stichting STOPhersentumoren.nl, Hoofdstraat 88, 3972 LC Driebergen-Rijsenburg.

  II. Vorm en inhoud

1. De inzending dient in getypte vorm op A4 papier in zesvoud te worden ingediend bij de voorzitter van de beoordelingscommissie.
2. De inzending dient te omvatten:
- Een gemotiveerde brief aan de jury waarin wordt duidelijk gemaakt waarom dit onderzoek in de prijzen moet vallen.
- Een korte samenvatting, de zgn. lekensamenvatting, van het opgestuurde werk.
- Maximaal 2 publicaties om de aard van het onderzoek te illustreren
- Een korte uitleg waarom/hoe dit onderzoeksproject zou kunnen leiden tot bevordering van de genezing en/of preventie van primaire (dan wel gliale) hersentumoren.
3. In een begeleidend schrijven dient vermeld te worden:
- Naam, adres en geboortedatum van de onderzoeker.
- Curriculum Vitae.
- Plaats waar de onderzoeker zijn onderzoek heeft verricht.
- Een nauwkeurige omschrijving van hetgeen door de onderzoeker zelf aan het onderzoek is bijgedragen.
- Lijst van publicaties.
4. Indien de inzending niet aan de vereiste vorm voldoet, wordt de inzending door de beoordelingscommissie terzijde gelegd.

 III. De beoordeling

De beoordeling geschiedt door het bestuur en de Wetenschappelijke Adviesraad van Stichting STOPhersentumoren.nl en het bestuur van het LWNO-i. De beoordelingscommissie is bevoegd om zich naar eigen goeddunken te informeren over het ingezonden onderzoek. Kwaliteit, originaliteit, eigen werkzaamheid en toepasbaarheid voor het bevorderen van de genezing en/of preventie van primaire (dan wel: gliale) hersentumoren zullen bij het beoordelen zwaar wegen.

De beoordelingscommissie zal de inzenders minimaal één week voor de prijsuitreiking van haar oordeel op de hoogte stellen.

De prijswinnaar wordt mogelijk gevraagd tijdens de prijsuitreiking een korte voordracht te houden over het onderzoek.

Subcategorieën

Onze belangrijkste doelstelling, zoals geformuleerd in onze missie is: Het ondersteunen van onderzoek naar hersentumoren en dan met name naar stabilisatie, verbetering en genezing daarvan. Hierin staat onze stichting volkomen onpartijdig.

Onderzoek hersentumor

Hieronder ziet u een aantal van de onderzoekprojecten die bij ons binnen zijn gekomen en die wij (willen) steunen. Hierin adviseert o.a. ons team van professionals, die alles op het gebied van neuro-oncologie en onderzoek afweten. Bent u onderzoeker of projectleider, en wilt u onderzoek op het gebied van hersentumoren doen? Kijk dan bij subsidie aanvragen.